در حال بارگزاری....
دانلود

نظر ابن حجر مکی(هیثمی) درباره ابن تیمیه

ابن تیمیه کسی است که،خدا اورا خوار و گمراه و كور و كر كرده است،و پیشوایان اهل سنّت و معاصرین وى بر فساد افكار واقوال او تصریح دارند،اعتراض وى حتى عمر بن خطاب و على بن أبی طالب را نیز در بر گرفته است سخنان ابن تیمیّه فاقد ارزش بوده، واو فردى بدعت گذار، گمراه،و گمراهگر و غیر معتدل است، خداوند با او به عدالت خود رفتار نماید،و ما را از شرّ عقیده و راه و رسم وى حفظ نماید.