در حال بارگزاری....
دانلود

سیستم گنبد الکترونی دفاعی "رب"

سیستم رادیو الکترونی روسی "رب" که در روی بالگرد میل -17 نصب گردیده است باعث می شود که گنبد دفاعی نامرئی از امواج بر روی بالگرد و تا شعاع چند صدمتری آن درست شود که هیچ گونه راکتی نتواند به بالگرد اصابت کند و این راکتها به سوی دیگری منحرف شوند اگر باور ندارید این فیلم را نگاه کنید