در حال بارگزاری....
دانلود

شرکت در انتخابات عامل موثر در ایجاد تغییرات

یکی از راه های موثر بودن در ایجاد تغییرات مطلوب شرکت کردن در انتخابات های مختلف است. چه در صحنه اجتماعی و سیاسی چه در زمینه اقتصادی ...


18 تیر 98