در حال بارگزاری....
دانلود

..فیلم هندی هندی گاهی خوشی گاهی غم پارت4..

هیچی نداره گزارش الکی ممنوع...وقتی اوناتوفروشگاهن پسرشونم میادبعدمادرشواونجابعدازسالهامیبینه وبچشوبهش نشون میده همسرشم سلام میکنه بعدپسرپدرشومیبینه وناراحت میشه ومیره همسرشم میخوادبره پدرشوهرشوببینه وهمون لحظه کتابامیریزه واون جمعش میکنه ومیده به پدرشوهرشومیره ولی برادرشوهرش جلوشومیگیره وروشوبرمیگردونه بعدپسره باپسرکوچیکه باپدرومادرش برمیگرده به هندوهمون موقعها یکی ازاقوامشون فوت میکنه(ادامه پارت5