در حال بارگزاری....

گیر افتاده نمیتونه فرار کنه

شما هم اگه بین شیرها گیر کنین چیکار میکنین