در حال بارگزاری....
دانلود

روز سعدی

کمال و سر محبت ببین نه نقص و گناه/که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند"سعدی"

گوینده استاد محمود پورشکیبائی
به راستی که استاد سخن به گفته استاد محمود پورشکیبائی در هر مصرع یا بیت کتابی را خلاصه کرده است و ما می باید قدر این موهبت را که سعدی از آن ماست بدانیم./ "گروه فرهنگی گرزمان"

https://instagram.cam/garozman1398


1 اردیبهشت 99