در حال بارگزاری....
دانلود

مسابقات دورحذفی استان قم

مسابقات دورحذفی دوچرخه سواری در روز جمعه برگزار شد و برندگان به ترتیب اول تا سوم
1محمد رضا حایری
2محمد حسین امینی
3ارام