در حال بارگزاری....
دانلود

اشاره اعجاز آمیز قرآن به تپ اخترها ( ستاره ها نوترونی )

تپ اخترها(ستاره های نوترونی) از جنجالی ترین اکتشافات قرن بیستم محسوب میشوندو به ستاره هایی اطلاق می شود که از خود صدایی شبیه صدای چکش و امواج بسیار قوی و نافذی صادر می کنند که توانایی نفوذ در هر چیزی را دار هستند؛ در یک نتیجه کلی ستارگان درخشانی "کوبنده" و "نافذ اند" که در پایان عمرشان در اثر گرانش شدید به سیاهچاله ها تبدیل میشوند .
حقیقتی که قرآن به زیبایی به ان اشاره کرده
www.BavarBaran.ir