در حال بارگزاری....
دانلود

شوت فوق العاده ی پیام صادقیان

پیام صادقیان شوت غیرقابل مهاری را زد که با بدشانسی توپ به تیرک دروازه برخورد کرد