در حال بارگزاری....
دانلود

آقازاده هم آقازاده های «مقاومت»

تاریخ مقاومت لبنان، هر انسان حقیقت طلب و آزاده ای را به وجد می آورد.

رهبران و بزرگان مقاومت همان طور که خود با ایمانی عجیب، برای آرمانشان از جان مایه گذاشتند، پسران آن ها نیز راه پدر را رفته اند.

آقازادگی، شاید تنها برازنده همین ها باشد، فرزندانی که با استفاده رانت پدر می توانستند راههای هزار ساله را یک شبه بپیمایند و در