در حال بارگزاری....
دانلود

مــــاشین مونوبلاک MO2

پركن و دربند پارافین و روغن تمـام اتوماتیك شامل پركن دونازله ,برای تزریق 5 الی 250 CC . تمام قسمتهای در تماس با مواد از استنلس استیل میباشد . ماشین دارای نیم مـتركانوایر ورودی به Star wheel و نیم متر كانوایر خروجی از آن برای سهولت در اتصال آن به سایر قسمتهای خط می باشد.
در بندی در یك مرحله انجام می شود كه شامل درب گذار (كاسه و شوت استنلس استیل ) و در بند اتوماتیك است .www.karasanat.com