در حال بارگزاری....
دانلود

تکنیک اقناعی دروغ بزرگ

بنا به نظر ادولف هیتلر که یکی از خطرناکترین تبلیغاتچیان قرن 20بوده است، مردم به یک دروغ کوچک بیش از یک دروغ بزرگ شک می کنند. دروغ بزرگ چیزی بیش از اغراق یا گزافه گویی است، این تکنیک گفتن یک سخن کاملا دروغ با چنان اطمینان و جذبه ای است که همه آن را باور کنند. تشخیص دروغ بزرگ مستلزم "تفکر خارج از محدودیت ها" ی خرد معمولی و پرسیدن سوال هایی است که دیگران نمی پرسند.
بیشتر در : www.amouz.com