در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش CNN از اقیانوس ذخایر انرژی جهان

هفته نامه فاینشنال تایمز لندن درشماره دیروز خود نفت موجوددر منطقه اقلیم کردستان و میدان نفتی شیخان را یکی از بزرگترین ذخایر در جهان دانست که به گفته رئیس شرکت گلف کی ستون نمی توان از کجا شروع به برداشت نفت کرد.صنعت نفت در اقلیم به سرعت در حال رشد است و درحالی که در سال 2008 تنها سه ردیف چاه نفتی وجود داشت تا سال گذشته این تعداد به 34 ردیف رسیده و انتظار می رود تاسال آینده به 57 ردیف چاه نفتی برسد