در حال بارگزاری....
دانلود

سیروان خسروی.

دوتادستاشو مشت کرد جلوم گرفت و گفت اگه بگی کدوم گله می مونم..چه انتخاب سختی بود..ترس از دست دادنش تمام وجودمو گرفته بود..برای از دست ندادنش محکم زدم روی دست چپش و گفتم این گله..دستشو باز کردگل بود..اشکام روی گونه هام جاری شد حواس نبود وقتی بادست راست صورتمو پاک میکردتودست راستشم گل بود.."آنکه تورا میخواهد به هربهانه ای می ماند".