در حال بارگزاری....
دانلود

شعر قسمت پایانی فیلم صدمه (فیلم هندی)غم انگیز

صدمه یا صدما اسم فیلم هندی هست این فیلم یك كم قدیمی هست كه داستانش هم بیسار خوب هست شما در این قست شعر پایانی فیلم را خواهید دید كه نقش دختر بر عهده سری دیدوی هست-در قسمت پایانی سری دیوی با خانواده اش میخواهند شهر پسر رها كنند و جای دیگری بروند و پسر تلاش میكند خودش را به قطار برساند .متاسفانه در بین مسیر با ماشین تصادف میكند .و طرفی دیگر بخاطر سخنرانی رئیس هند كنار قطر حركت قطر چند دقیقه به تعویق