در حال بارگزاری....
دانلود

دره سنگ آب های ندوشن

دره سنگ آب های ندوشن در یزد از بی نظیرترین ژئوتوپ های طبیعی منطقه است که مراحل نهایی ثبت ملی را سپری می کند.