در حال بارگزاری....
دانلود

زلزله

هنگام وقوع زلزله به سمت در نروید این روش دیگر منسوخ شده است در زلزله های پیشین تنها چارچوب در بود که ویران نمیشد اما امروزه درها بسیاز ضعیف هست و امن نیست در باز بسته شده و شما را زخمی میکند به جای این USGS میگوید نشسته و به زیر میز پناه ببرید. اگر بیرون هستید ازدرختان و تیرهای برق و هرچیزی که ممکن است بیفتد فاصله بگیردید همچنین از دیوارها.
اگر داخل هستید از پنجره و آسانسور دوری کنید. اگر رانندگی میکنید در کنار خیابان ایستاده و منتظر بمانید در زیر پل و کنار تیرهای برق هرگز توقف نکنید
اگر در محیطی شلوغ هستید دولا شده و با دستان و بازوهایتان مراقب سر و گردن خود باشید.
اگر در مناطق زلزله خیز هستید جعبه کمک های اولیه را دم دست نگه دارید و اجسام سنگین را ایمن کنید با کمی برنامه ریزی جان و مال خود و دیگران را هنگام فاجعه محافظت خواهیم کرد


25 آبان 98