در حال بارگزاری....
دانلود

فرمان های متضاد به سیستم عصبی

کسانی که فرمان های متضاد به سیستم عصبی خود می دهند، در بقیه مراحل زندگی نیز فرمان های متضاد دارند.
برای مثال زمانی که به حافظه نیاز دارد، اطلاعات به ذهن او نمی آید، بجای آن زمانی که به اطلاعات نیاز ندارد ، آنها را یادآوری می کند.
به همین علت نظم در خواب...


11 مهر 96