در حال بارگزاری....
دانلود

اسید پاشی هم نتوانست!

اسید پاشی استراتژی جدیدی که باز هم نتوانست ما را دو دسته کند.اینبار هم ما استوار بودیم و چهره سوختیم ولی چهره وطنمان مخدوش نشد.