در حال بارگزاری....
دانلود

کونگ فو توا استان گیلان ( دفاع شخصی)

دفاع شخصی در همایش کونگ فو توآ سالن عضدی رشت در روز ملی کونگ فو توآ توسط کونگ فو کاران باشگاه دهگان رشت رامتین پورعلی