در حال بارگزاری....
دانلود

کوچه، خیابان، معماری

فوتوکلیپی برای یک تمرین دانش گاهی. باید از سطح شهر عکس برداری می کردیم و یک فوتوکلیپ با این عنوان از این تصاویر می ساختیم. درس مقدمات طراحی معماری