در حال بارگزاری....
دانلود

فریدون احتشامی (تار) -محمود فرهمند (تنبک) چهارگاه

ملودی این قطعه از استاد حسن کسایی اجرای آن با تار در سال 1345 توسط استاد فرهنگ شریف و اجرای مجدد آن توسط فریدون احتشامی در سال 1379
این اجرا متعلق به فریدون احتشامی میباشد