در حال بارگزاری....
دانلود

آزمایش فشار در جامدات

نیروی وارد بر واحد سطح را فشار میگوییم که با مساحت رابطه عکس دارد. یعنی اگر ما سطح تماس نیرو را افزایش دهیم فشار کاهش می یابد در آزمایش می بینیم که ضربه وارده بر تخته پر از میخ هیچ آسیبی به شخص وارد نمیکند که به علت تعداد زیاد میخ می باشد که باعث کاهش فشار وارده به شخص میباشد.