در حال بارگزاری....
دانلود

نقش صورتی استثنائی بر درخت

اونروز در حوالی محله سیزده آبان در نزدیکی مرکز بازیافت این درخت را پیدا کردم که این نقش عجیب روی آن دیده می شد . چند تا عکس گرفتم . درخت خشکیده بود . دفعه بعد که آنجا رفتم درخت را قطع کرده بودند .