در حال بارگزاری....
دانلود

رامین بی باک.........گریه نکن

خـــــــــدایـــــــا...این سرنوشتی که برایـــــــــم تجـــــویــــــز کردی عـــــــــوارضش زیــــــــــــــاد استــــ ...چــــــشـــمانــــــــم خیس میشود
گــــــــــلـــــــویـــــــــم میگیـــــــــرد نفــــــــــســــــــم تنگ میشــــــــود
و دلــــــــــــــم...دلم او را میخــــــــــواهــــــــــــــد...اخر او را از کجا برایش بیـــــــــــــاورم...خــــــــدایــــــا خستـــــــه امــــ...!