در حال بارگزاری....
دانلود

...بدون شرح...اسید پاشی...

اینان شهدا و جانبازان و مجروحین آمر به معروف و ناهی از منکرند . نه منافقان و مزدوران دشمن که با اسید پاشی امنیت جامعه را مختل میکنند.


مطالب پیشنهادی