در حال بارگزاری....
دانلود

پوکیدن موتور تو لید برق جیمز وات خیلی با حال

در این فیلم معلم درحال توضیح و تدریس در مورد موتور جیمز وات است که ناگهان موتور می پوکد