در حال بارگزاری....
دانلود

حضور سهامداران پدیده در جهت حمایت از شرکت

پس از تشکیل زنجیره انسانی 2 توسط سهامداران پدیده به صورت خودجوش و در جهت حمایت از شرکت، بیانیه دوم کمپین حامیان پدیده قرائت شد.