در حال بارگزاری....
دانلود

29. جی.سان JSON -جلسه دهم-پاسخ کوئیز اعتبارسنجی

ذر این ویدئو پاسخ کوئیز ویدئوی قبلی توضیح داده می شود.