در حال بارگزاری....
دانلود

خشـایـار اعتمـآدی-من و تـو و بارون و درخت(تقدیم به ف.ف)

بعـد از درگـذشـت مـرتضـی پـآشـآیـی،

هـوآدآرآن او انـوآع و اقسـآم تـوهیـن هـآ رآ بـه فـرزآد فـرزیـن کـردن!

انجمـن کـوچـک حمـآیـت از خـوآننـدگـآن ایـرآن،بـآ سـآختـن ایـن فیلـم،

سعـی کـرده تـآ کمـی از غـم فـرزآد رآ بکـآهـد..

امیـدوآرم لـذت ببـریـد..♥