در حال بارگزاری....
دانلود

این کلیپ رو دانلود نکنید چون صدا ندارد.اون یکی دیگر رو دانلود کنید

این قطعه برنامه در اداره ارشاد اسلامی شهرستان تایباد دربزرگداشت استادعلی اصغرافراز واستادکراکش دربهمن ماه 1390 برگزار شدواساتیدومسئولین ازمن خواستند که اجرایی با دوتار با استادابراهیم شریف زاده داشته باشم.