در حال بارگزاری....
دانلود

مجموعه بازی های آموزشی گفتار سری 2

مجموعه نرم افزار بازی درمانی روند اثر گذاری درمان در بازی، آن هم در بازی های هدفمند و جهت دار را برجسته تر میکند.
مجموعه نرم افزار بازی درمانی راه حل یکی از بزرگترین مشکلات آسیب شناسان گفتار و زبان در امر درمان برای جذب و جلب توجه کودکان در افزایش همکاری در روند درمان است.
مجموعه نرم افزار بازی درمانی تنها نرم افزار مبتنی بر آموزش بازی درمانی برای کودکان زیر 4 سال است.