در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی خراسان(شاه اسماعیل توسط دوتار رسول عباس زاده)

اجرای قطعه ای از روایت شاه اسماعیل ختایی(صفوی)توسط بخشی جوان ترک قوچان آقای رسول عباس زاده.اجرا در مقام حسین یار می باشد.رسول عباس زاده اهل و ساکن قوچان به حق نوید بخش بخشی دیگری از جنس مرحوم حاج قربان سلیمانی می باشد.. استاد بخشی علیرضا سلیمانی رسما به اقای عباس زاده حکم بخشی را اعطا نمودند.امید است جامعه ایران خصوصا ترکان خراسان و ایران شکرگذار باریتعالی بوده و در حفظ فرهنگ خویش کوشا باشند.