در حال بارگزاری....
دانلود

داستان اختلاس 94000 میلیار تومانی پدیده شاندیز!

یکی گفت میخواهم شهری بسازم رویایی اخبار را مغرضانه گفتند ومردم احمقانه شایعه ساختندو باورمان شد!
کاش میدانستیم ایران جای سرمایه گزاری نیست!کاش پهلوان در افغانستان میماند و پول ما انجا شهری میشد.
حال..
30 هزار نفر بیکار..120 هزار نفر بدهکار..تاوان کسانی که میخواستتند رویاهایشان را در کشور خودشان دنبال کنند.
.جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود(پرفسور حسابی)