در حال بارگزاری....
دانلود

ویدئویی وحشتناک از مرگ پسر نوجوان !!

پسر نوجوان به طرز دلخراشی کشته میشود توسط پلیس روانی که فکر میکند او یک جانیست و فرصت فکر کردن و تسلیم شدن به او را نمیدهد...اسم ان نوجوان جانستون است دوربین نصب شده روى پلیس واقعه را واضح نشان میدهد..جانستون از ترس فقط به سمت پلیس می امد با چاقو كه پایین نگه داشته بود پلیس ترسیده بعد از چهار بار هشدار,شلیك و او را كشته................