در حال بارگزاری....
دانلود

ارسال پیامک sms دوره ای در سامانه پیامک ترز sms.trez.ir

در ارسال پیامک دوره ای می توانید تنظیم نمایید تا چندین بار یک پیام در زمانهای مختلف برای مخاطب ارسال گردد
فرضا از یک مشتری 4چک دارید که 25 ام هرماه موعد پاس کردن می باشد .با تنطیم سامانه 25ام هرماه پیامک برای مخاطب ارسال می شود
***سامانه پیامک ترز اوج سادگی و کارایی***