در حال بارگزاری....
دانلود

بیمار مبتلا به پارگی دیسك و دررفتگی مهره های كمر

هیچ كدام از دوستان و

و آنهائیكه جای دیگر عمل شده بودند

باور نمیكردند كه من عمل شده باشم!