در حال بارگزاری....
دانلود

تسلی

بیر تسلی ور
قرلان غروروما
بیر تبسم اد
اونوتورسون زمانلا
گنه داغلبشم
آینادا اوزوم اغلار
گنه داغلبشم
الیمده فتوراف وار
گنه ایلاردار یازیم
سانکی سنده قالدی بیر یارم
هر نفسیم هر انم
سنه دیر جانم .