در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر احمدی نژاد درباره وضعیت نقد در دولت های مختلف

بخشی از گفتگوی انتخاباتی با مردم سال 88