در حال بارگزاری....
دانلود

دلایل محکم علمی و عقلی در اثبات وجود خدا 3-3

آنچه در این جا شاهد آن هستید، دلایلی است استوار و متقن دالّ بر اثبات وجود خداوند یکتا؛ دلایلی که علم نوین بر آن صحّه می گذارد و عقل سلیم نیز ناگزیر از پذیرش آن است!

ایمیل islam.truth20@gmail.com