در حال بارگزاری....
دانلود

آزمون هشت چیست؟

آزمون هشت (هدایت شغلی و تحصیلی)
ارائه دهنده شخصیت شغلی شما
توانایی های شغلی شما
ارزش های کاری شما
مشاغل و رشته های تحصیلی مناسب با شخصییتان
و مشاغل نامناسب با شما را مشخص می کند