در حال بارگزاری....
دانلود

کشو-جعبه کشو tirkesto=ازجعبه خالی پول بیرون میریزد

esperanto estas bona lingvo مامیتوانیم به جای پول ازعکس زامنهوف استفاده کرد