در حال بارگزاری....
دانلود

اشنائی با نکات ایمنی حین وقوع زلزله

آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی حین وقوع زلزله در برابر زلزله