در حال بارگزاری....
دانلود

تولید ترانسفورماتور خشک در کارخانه ایران ترانسفو

در این فیلم نحوه تولید ترانسفورماتورهای خشک در کارخانه ایران ترانسفو نشان داده می شود.
www.Transformer-magazine.ir