در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ................ Ashegh

غمگینم
√°مِِثْْلِ پِِسََریْ کِِه

ْ اَرْزِشِِش کََمْْتََرْ اَز

ْ کْْارْتِ شْْارْژْ بْْودْ واسِِه

عِِشْْقِِشْ...