در حال بارگزاری....
دانلود

ساعت و تقویم شمسی با DS1307 و AVR

از این مدار میتوان برای کاربردهایی که زمان و تاریخ مطرح باشد استفاده کرد.