در حال بارگزاری....

نشانه های ظاهری افسردگی در فرد

- یکی از نشانه های افسرده ها این است که صورت و چهره آنها خشک ، بی روح و افتاده می باشد ؛ و در راه رفتن نمی توانند خیلی محکم و تند راه بروند ؛ خیلی در مورد خودکشی و مرگ صحبت می کنند.


28 آبان 96