در حال بارگزاری....
دانلود

ای ملوان حمله حمله حمله

در شرایطی كه ملوان با یك گل از شهرداری تبریز پیش بود. تماشاگران ملوانی گلهای بیشتری را طلب می كردند و شعار قدیمی حمله را سردادند و سرانجام 3 امتیاز از آن ملوان شد(19 دی 90. فیلم و انتشار: سعید ث)


مطالب پیشنهادی