در حال بارگزاری....
دانلود

سامروکsamruk (سیمرغ) پرنده افسانه ای ترکان قزاقستان

سامروک(سیمرغ) پرنده افسانه ای ترکان قزاقستان-فلسفه و تاریخ سامروک-سیمرغ-در اساطیر ترکان-ترکی قزاقی////samruk -simorq-Turk mitolojisinde