در حال بارگزاری....
دانلود

مصرف مواد مخدر قبل از عملیات انتحاری توسط داعش

جنایات داعش بر اثر مصرف مواد مخدر زیاد